WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE NAGRAŃ MONITORINGU

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE NAGRAŃ MONITORINGU

Ja …………………………………………………………… zamieszkały/a ……………………..…,……………………………………………………..,

nr tel. kontaktowego: ………………………………

składam wniosek o udostępnienie nagrań monitoringu z okresu

od dnia ……………..…… godz. .………

do dnia ……………… godz. ..……., z kamery obejmującej .….………………..……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

z okoliczności (opis zdarzenia): …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Zapoznałem/am się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring” w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Trzciance

……………………………………………

data i czytelny podpis wnioskodawcy

Złożono …………………………………… ……

data i podpis – GP3

Decyzja Administratora danych osobowych:

…………………………………………………………………………………….

Zlecono wykonanie nagrania z wnioskowanego zdarzenia w dniu: ………………………….…………………….

Nagranie odebrano i zabezpieczono w GP3 w dniu: ………………………….………………………

Odebrano ………………………………………

data i podpis odbierającego

INFORMACJAO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH –MONITORING

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Przedszkole nr 3 w Trzciance z siedzibą Os. Słowackiego 24 a, 64 – 980 Trzcianka, nr telefonu: 67 2164 270 email: p3trzcianka@op.pl, Inspektor danych osobowych Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. D) i f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. dbałości o bezpieczeństwo i mienie w zasobach Gminnego Przedszkola nr 3.

3. W trakcie przetwarzania, dane osobowe mogą być ujawniane osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

4. Aby uzyskać dostęp do przetwarzanych danych osobowych, należy złożyć wniosek do dyrektora przedszkola, określając zakres danych i podając podstawę do uzyskania danych. Wzór wniosku dostępny jest u dyrektora przedszkola.

5. Decyzję o udostępnieniu przetwarzanych danych osobowych podejmuje Administrator danych osobowych, czyli dyrektor Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance.,

6. Nagrania z monitoringu, na wniosek zainteresowanych, w przypadku zniszczeń, włamań, kradzieży, innych wykroczeń i przestępstw, Administrator danych osobowych bezpośrednio dostarczy do wskazanych we wniosku organów ścigania, sądów oraz uprawnionych instytucji państwowych i samorządowych,

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dłużej niż dwa tygodnie. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art.57 ust.1 pkt f) RODO.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Skip to content