Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

Podstawa prawne:
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
Ustawa z 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty,
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół.
I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.
1.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku lub w szatni.

 1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. W przeciwnym wypadku żaden pracownik
  przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. Od
  momentu przekazania dziecka nauczycielce do chwili odebrania dziecka po zajęciach
  odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
  3.Dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedszkola osobiście przez rodziców lub inne osoby
  pełnoletnie upoważnione przez rodziców.
 2. Rodzice pisemnie określają osoby, które mogą odebrać ich dziecko z przedszkola, składając stosowne
  upoważnienie u wychowawcy grupy w pierwszych dniach pobytu dziecka/dzieci w przedszkolu.
 3. Upoważnienie powinno być podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, chyba
  że któreś z nich ma ograniczone prawa rodzicielskie.
 4. Jeśli dziecko ma być przyprowadzane lub odbierane przez osobę niepełnoletnią – rodzeństwo, które
  ma ukończone 13 lat, rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani podpisać dodatkowe pisemne
  upoważnienie obowiązujące w Przedszkolu. W przypadku braku takiego upoważnienia, nieczytelnego
  lub niepełnego zapisu, dziecko nie zostanie wydane z przedszkola.
 5. Rodzice przejmują całkowitą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z
  przedszkola przez upoważnioną/upoważnione przez nich osobę/osoby pełnoletnie lub/i niepełnoletnie.
 6. Dzieci przyprowadzane powinny być do przedszkola od godz. 6.30. do 8.15. lub w każdym innym
  czasie pracy placówki z uwzględnieniem pkt. 9.
 7. Ze względów organizacyjnych oraz konieczność przygotowania odpowiedniej ilości posiłków,
  wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone dzień wcześniej
  osobiście lub telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 8.15.
 8. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, pomijając choroby przewlekłe.
 9. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np.
  zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 10. W trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel lub dyrektor, w wyniku podejrzeń o chorobie
  dziecka, ma prawo odmowy jego przyjęcia do Przedszkola.
 11. Nauczyciel lub dyrektor ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o
  braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 12. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania
  wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne, choroby przewlekłe i inne
  dolegliwości należy zgłaszać wyłącznie pisemnie.
 13. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są po
  przyprowadzeniu dziecka do potwierdzenia, iż dziecko jest zdrowe.
 14. W przypadku wystąpienia gorączki lub złego samopoczucia dziecka podczas pobytu w
  przedszkolu nauczyciel ma obowiązek zawiadomić rodzica, który niezwłocznie odbiera dziecko z
  przedszkola.
 15. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola nie przynosi ze sobą swoich prywatnych zabawek.
  ( Wyjątek stanowią dzieci w okresie asymilacji. )
 16. W przypadku gdy nastąpi przyniesienie prywatnych zabawek przez dziecko Przedszkole nie
  ponosi odpowiedzialności za ich zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie.

II. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

 1. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 16.00.
 2. Nauczyciel może wydać dziecko innej osobie niż wskazana przez rodzica w upoważnieniu, tylko w
  przypadku wcześniejszego poinformowania telefonicznego lub ustnego.
 3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść
  z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela,
  a nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego
  postępowania.
 4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko
  wskazuje na spożycie alkoholu, innych środków, czy zachowanie agresywne. W takim przypadku
  personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy.
 5. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub
  osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.
  Nauczyciel ma także prawo zawiadomić Policję, jeśli stan osoby odbierającej budzi zastrzeżenia.
  6.Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
  poświadczone przez orzeczenie sądowe.
  III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.
 6. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola –
  sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji
  oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 7. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane o ustalonej porze, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się
  telefonicznie z rodzicami dziecka ( prawnymi opiekunami ).
 8. Gdy próby skontaktowania się z rodzicami dziecka ( opiekunami prawnymi ) nie odnoszą skutku i
  nie udaje się ustalić miejsca pobytu rodziców ( prawnych opiekunów ), nauczyciel pozostaje z
  dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę, a po upływie tego czasu powiadamia najbliższy
  Komisariat Policji.
Skip to content