Statut przedszkola

 

Statut

Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1. Gminne Przedszkole Nr 3 w Trzciance działa na podstawie:
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1116 ),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116 ),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287, z 2022 r. poz. 1116 ),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730 ),
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561 ),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 ),
 • niniejszego Statutu i innych obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 2. 1. Nazwa przedszkola brzmi: Gminne Przedszkole nr 3 w Trzciance.
 1. Siedziba przedszkola znajduje się w Trzciance, przy Os. Juliusza Słowackiego 24 a.
 2. Gminne Przedszkole Nr 3 w Trzciance, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem publicznym.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Trzcianka z siedzibą przy ul. Sikorskiego 7.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
 5. Gminne Przedszkole nr 3 w Trzciance stosuje skrót: GP3 Trzcianka.

 

 • 3. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny za wyjątkiem terminowych przerw wakacyjnych ustalonych przez organ prowadzący.
 1. Przedszkole pracuje, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 6.30 do 16.00.
 2. Czas pracy przedszkola wynosi 9 i pół godziny dziennie.
 3. W okresie obniżonej frekwencji (np. ferie zimowe, wiosenne, świąteczne, dyżur wakacyjny, epidemie) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych.
 4. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej
  z nich, z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem.
 5. W okresie letnim (lipiec, sierpień) przedszkole pełniąc dyżur wakacyjny w terminie zgodnym z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola, przyjmuje dzieci uczęszczające do innych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka.

 

 • 4. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez gminę Trzcianka.

 

 • 5. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 1. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym realizację wymiaru podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki.
 2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Wysokość opłat ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Burmistrzem Trzcianki.
 3. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub innych prawnych opiekunów dziecka.
 4. Przedszkole na życzenie prawnych opiekunów dziecka organizuje naukę religii.
 5. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w ust. 5 określają odrębne przepisy.
 6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych, w których mogą uczestniczyć dzieci
  na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), ustalane są przez Dyrektora przedszkola.
 7. Zajęcia dodatkowe finansowane są w całości przez organ prowadzący.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 • 6. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
  w przepisach wydanych na jej podstawie.
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w

szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 1. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju

dziecka

 1. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem

indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka

oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej

wychowania  przedszkolnego,

 • stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju

aktywności,

 • indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy,

prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub

innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności

dziecka.

 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu

wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i

zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

 

 

 • 7. 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
  o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 minut dla dzieci 3-, 4 letnich i  30 minut dla dzieci 5-, 6 letnich.

 

 • 8. 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem

fizycznym jak i psychicznym w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

 • zapewnia wzmożone bezpieczeństwo w czasie wycieczek, co określa Regulamin

spacerów i wycieczek,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

4) współpracuje z rejonową poradnią pedagogiczno – psychologiczną i poradniami

specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc,

 • służy pomocą dzieciom i ich rodzinom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych

potrzebne jest wsparcie poprzez działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej.

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną

pisemnie przez nich osobę zgodnie z Regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci.

 

 • 9. 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu jest zgodna z dokumentami nadrzędnymi i polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – dydaktyczno – wyrównawcze;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia specjalistyczne;
 • zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej;
 • wczesnego wspomagania rozwoju;
 • kształcenia specjalnego;
 • rehabilitacji;
 • porad i konsultacji.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 3. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem
  i jego rodziną zgodnie z nadrzędnymi przepisami.
 4. Przedszkole organizuje kształcenie specjalne mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem
  i jego rodziną zgodnie z nadrzędnymi przepisami.
 5. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem
  i jego rodziną zgodnie z nadrzędnymi przepisami
 6. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się

dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu
z organem prowadzącym.

 

 • 10. 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz
  w czasie zajęć poza przedszkolem:
 1. dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć,
 2. podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola,
 3. dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,
 4. nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 5. każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
 6. nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
 7. nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni
  w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,
 8. obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku
  w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców
  o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach,
  temperaturze,
 9. w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu
  na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane
  są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
 10. w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków; opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice
  na początku roku szkolnego,
 11. obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.
 12. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizacja
  i program wycieczek oraz imprezy dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci z obowiązującym w placówce regulaminem. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów (1 opiekun na 10. dzieci podczas wycieczek autokarowych, 2 opiekunów na grupę podczas spacerów
  i wycieczek pieszych), zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

 • 11. 1. Organami przedszkola są:
 1. Dyrektor przedszkola,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców.
 4. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają Regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 5. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola:
 6. a) ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów; wyniki negocjacji
  są protokołowane i przekazywane do wiadomości Dyrektorowi przedszkola,
 7. b) w przypadku sporu Dyrektor – Rada Pedagogiczna negocjacje w imieniu Rady Pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony, przez co najmniej ¾ Rady Pedagogicznej,
 8. c) w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji Dyrektor przedszkola
  o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od kompetencji, który podejmie decyzje rozstrzygające kwestie sporne; decyzja organu jest ostateczna,
 9. d) postanowień ust. 3 a, b, c, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2) odpowiedzialności porządkowej,

3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

 

 • 12. 1. Do obowiązków Dyrektora należy;
 1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi i administracji,
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli,
 4. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
 5. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych
  w ramach ich kompetencji stanowiących,
 6. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola,
 7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 8. Dyrektor dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 9. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola, związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny, zapewniając bieżący przepływ informacji pomiędzy organami.
 10. Dyrektor przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach

kompetencji stanowiących,

 1. Dyrektor wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i

powiadamia o tym stosowne organy,

 1. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną,

finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez

przedszkole,

 1. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pracownikom przedszkola i rodzicom.

 

 • 13. 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący
  w przedszkolu.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
 3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku, zgodnie z regulaminem Rady.

 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 3. przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także uchwalenie,
 4. zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych
  w przedszkolu, ,
 6. uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej i innych regulaminów przedszkola
  o charakterze wewnętrznym,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy,
 8. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 9. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 10. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
 11. opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,
 12. opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu,
 13. opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 14. przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych przedstawionych przez Dyrektora,
 15. opiniowanie powierzenia stanowiska Dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
 16. wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu,
 17. wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji Dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,
 18. odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,
 19. wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
 20. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:
  1. występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze
   w przedszkolu,
  2. wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola,
  3. wnioskowanie o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego, które po zatwierdzeniu przez dyrektora w przedszkolu stanowią przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 21. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa

w § 13 pkt 5.

 

 • 14. 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 1. W skład Rady Rodziców wchodzą i wybierani są co roku ( po jednym ) przedstawicielu rad

oddziałowych wybranych w wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.

 1. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin, który nie

może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 2. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

 1. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko

dyrektora przedszkola.

 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzi

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 1. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
 • 15. 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 1. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy

kompetencji tych organów.

 

ROZDZIAŁ 4

     ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 • 16. 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora.
 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

 

 • 17. 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 1. Zasady rekrutacji oparte na przepisach ustawy o systemie oświaty i przepisach

wykonawczych do tej ustawy określa Regulamin rekrutacji.

 

 • 18. 1. Dyrektor z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję
  o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 1. zalegania z odpłatnością za przedszkole za jeden okres płatniczy,
 2. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
 3. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
 4. w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro i godność innych dzieci,
 5. gdy zachowanie dziecka, uniemożliwia zapewnienie mu lub innym dzieciom bezpieczeństwa,
 6. w sytuacji kiedy rodzice nie podejmują współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu związanego z zachowaniem dziecka, w tym między innymi nie korzystają z zaproponowanej terapii, nie podejmują współpracy z poradnią specjalistyczną lub gdy wykorzystane zostały wszelkie inne możliwości zmiany tej sytuacji ( np. rozmowy, działania wpływające na zmianę zachowania dziecka, urlopowanie z pobytu w przedszkolu ),
 7. utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszeniowej choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego,
 8. w sytuacji, gdy dziecko posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o przeciwwskazaniach do korzystania z pobytu w publicznym przedszkolu;
 9. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Uchwałę doręcza się rodzicom dziecka.
 10. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne.

 

ROZDZIAŁ 5

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

 • 19. 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
  3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  4. poszanowania jego godności osobistej,
  5. poszanowania prawa własności,
  6. opieki i ochrony,
  7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
  8. akceptacji jego osoby.
 1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
  • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu

przedszkola na miarę własnych możliwości,

 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i

innych pracowników przedszkola,

 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
 • dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu,
 • przestrzegania obowiązujących w Przedszkolu i grupie rówieśniczej zasad, reguł i norm społecznych,
 • szanowania mienia Przedszkola.
 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 3 do 7 lat, w szczególnych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci w wieku 2,5 lat.

 

ROZDZIAŁ 6

RODZICE

 

 • 20. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu,
  2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  3. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych
   w ramach ich kompetencji,
  4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo,
  5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
   a w przypadku planowania dłuższej nieobecności dziecka, np. miesięcznej, zgłoszenie pisemnej rezygnacji co najmniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego nieobecność dziecka,
  7. niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  8. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dziecku podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
  9. wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

 

 • 21. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą
  w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
  1. zapoznania się z programem i zadaniami pracy przedszkola,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
  3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa
   w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków
   z obserwacji pracy przedszkola,
  5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, np. Radę Rodziców,
  6. udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),
  7. konsultacji indywidualnych z wychowawcą.

 

 • 22. Rodzice (prawni opiekunowie) za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady Rodziców.

 

 • 23. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu zgodnie
  z opracowanym na dany rok szkolny harmonogramem spotkań lub poza planem na wniosek rodziców, nauczycieli, Dyrektora w zależności od potrzeb.

 

 • 24. Formy współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami):
 1. zebrania ogólne i grupowe,
 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą,
 3. kąciki dla rodziców (prawnych opiekunów),
 4. zajęcia otwarte,
 5. imprezy, uroczystości przedszkolne.

 

ROZDZIAŁ 7

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

 • 25. 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych
  na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługowych oraz pedagoga, psychologa i pedagoga specjalnego.

2.Zasady zatrudniania wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w

punkcie 1, określają odrębne przepisy.

 

 • 26. 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym
  do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 2. Do zakresu zadań nauczycieli – wychowawców należy:
 3. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie
  z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
 4. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 5. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
  i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowanie tych obserwacji oraz prowadzenie analizy gotowości dziecka do nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
  w klasie I szkoły podstawowej,
 6. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 7. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
  w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
 8. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.,
 9. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 10. stosowanie zasad poprawności językowej,
 11. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
  o estetykę pomieszczeń,
 12. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
 13. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
  i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów)
  do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 14. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 15. realizację zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,
 16. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
 17. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym, wynikających z bieżącej działalności placówki.
 18. udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą wspierania rozwoju dziecka oraz udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 • 27. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 3. włączenia ich w działalność przedszkola.

 

 • 28. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek
  i instytucji naukowo – oświatowych.

 

 • 29. 1. Zakres zadań pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych dotyczy w szczególności:
 1. obsługi finansowej i księgowej,
 2. kontrolowanie dokonywania przez rodziców (prawnych opiekunów) wpłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu,
 3. prowadzenie stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.
 4. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone
  w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
 5. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
 6. wykonywania wszelkich czynności poleconych przez Dyrektora przedszkola, które

wynikają z potrzeb przedszkola,

 1. dbanie o dobro zakładu pracy i troszczenia się o mienie przedszkola,
 2. nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym,
 3. sumienne i staranne wykonywanie pracy,
 4. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w przedszkolu,
 5. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
 6. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także

przepisów pożarowych,

 1. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

 • 30. 1. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola.
  3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
  6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron predyspozycji,

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie

ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

 1. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:
 3. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 4. rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020r poz. 1062 oraz 2022r poz 975 i 1079.),
 5. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień czniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 6. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 7. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
 8. Współpraca z zespołem, w którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 9. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 10. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 11. udzieleniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 12. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.
 13. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom.
 14. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w 5 ust 3 oraz w  § 6  rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 15. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych w pkt 1-5.

 

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 31. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów), pracowników samorządowych, pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego.

 

 • 32. 1. Organem kompetentnym do zmiany statutu przedszkola jest Rada Pedagogiczna przedszkola. Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić: Przewodniczący Rady Pedagogicznej, Przewodniczący Rady Rodziców, organ prowadzący przedszkole, organ nadzoru pedagogicznego, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. Zmiany do statutu wprowadzane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 1. Każdorazowo po przyjęciu uchwały wprowadzającej zmiany w statucie Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora do wydania ujednoliconego tekstu statutu przedszkola.

 

 • 33. Dla zapewnienie znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  • wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń przedszkola,
  • udostępnienie zainteresowanym statutu przez Dyrektora przedszkola.

 

 • 34. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej odbywa się zgodnie
  z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
 3. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Skip to content