Dokumenty Przedszkola

Uchwała nr 5/2021

Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance

z dnia 17 września 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia zestawu programów wychowania przedszkolnego.
Na podstawie:
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 619),
uchwala się co następuje:
§ 1.
Nauczycielka oddziału I – 3 latków p. Małgorzata Struś złożyła wniosek o włączenie
własnego programu wspierającego rozwój dzieci 3 letnich w ramach rozpoczynanego stażu,
do zestawu programów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022. Program został
przedstawiony Radzie Pedagogicznej.
§ 2.
Rada Pedagogiczna wyraziła pozytywną opinię na temat zaproponowanego programu.

§ 3.
Zatwierdzony zestaw programów przedszkolnych:
1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z
dnia 14 lutego 2017 r.
2. „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” J. Wasilewska WSIP
3. „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” M. Chludzińska Nowa Era
4. Program nauczania języka angielskiego na rok szkolny 2021/2022
5. Program własny nauczyciela. Program edukacji kulinarnej dla przedszkolaków: „Kulinarne
przysmaki – co lubią przedszkolaki ?” M. Struś 3 latki
§ 5.
Uchwała obowiązuje z dniem podpisania.
§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej:
Anna Święs

 

 

Uchwała nr 1/2021

Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance

z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia zestawu programów wychowania przedszkolnego.
Na podstawie:
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 619),
uchwala się co następuje:
§ 1.
Nauczyciele poszczególnych oddziałów dokonali wyboru i przedstawili Radzie
Pedagogicznej programy wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny 2021/2022.
§ 2.
Rada Pedagogiczna wyraziła pozytywną opinię na temat zaproponowanych programów.
§ 3.
W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela może dokonać
zmian w zestawie programów wyłącznie z początkiem nowego roku szkolnego.
§ 4.
Zatwierdzony zestaw programów przedszkolnych:
1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z
dnia 14 lutego 2017 r.
2. „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” J. Wasilewska WSIP
3. „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” M. Chludzińska Nowa Era
4. Program nauczania języka angielskiego na rok szkolny 2021/2022
§ 5.
Uchwała obowiązuje z dniem podpisania.
§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej:

Anna Święs

Skip to content