KONCEPCJA ROZWOJU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W TRZCIANCE NA LATA: 2019 – 2024

Koncepcja Rozwoju Przedszkola
oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
Ustawa Prawo Oświatowe,
Ustawa o systemie oświaty
oraz
aktach wykonawczych do ustaw,
w tym w szczególności na
Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego
oraz
Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

WIZJA
Praca w przedszkolu opiera się na ustalonych priorytetach, z których najważniejsze to: podmiotowość i dobro dziecka oraz jego wszechstronny rozwój.
Przedszkolne warunki i własne działania pracowników dostosowane do potrzeb dziecka uwzględniają jego indywidualne możliwości.
Przedszkole przygotowuje dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami oraz zapewnia osiąganie sukcesów rozwojowych na miarę możliwości dzieci.
Przedszkole rozbudza ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
Przedszkole jest miejscem bezpiecznym i dobrze wyposażonym, przyjaznym dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli.
Przedszkole oferuje różnorodność zajęć umożliwiających dzieciom poznawanie świata, rozwijanie umiejętności, zdolności, talentów i postawy wzajemnej tolerancji.
Przedszkole wykorzystuje twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi przy pełnej współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami ze środowiska lokalnego.
Kadra pedagogiczna systematycznie doskonali posiadane umiejętności oraz podnosi kwalifikacje zawodowe, promuje placówkę poprzez działania twórcze; dostosowuje swoją pracę do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań dzieci oraz rodziców oraz zapewnia pomoc we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Założeniem placówki jest wychowanie dzieci z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolnych do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwartych na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowych szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

MISJA
Zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
Wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, szacunku i poczuciu sprawiedliwości.
Przygotowywać do życia w grupie społecznej wspierając partnerstwo między dziećmi, pracownikami i rodzicami.
Umożliwiać wszechstronny rozwój dzieci mając na względzie ich własny potencjał i możliwości.
Chętnie współpracować z rodzinami dzieci, włączyć ich w działalność przedszkola.
Preferować zdrowy i higieniczny tryb życia.
Dostarczać wiedzę i umiejętności, które są czynnikiem animującym aktywność poznawczą, uczuciową i wyobraźnię dziecka.
Współtworzyć i upowszechniać piękno poprzez estetykę pomieszczeń przedszkolnych, ład i porządek wokół przedszkola.
Wspierać kadrę pedagogiczną do ustawicznego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności.
Przygotować dzieci do sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nimi szkoła, w której rozpoczynają naukę, by bez stresu i w poczuciu własnej wartości poradziły sobie z tym nowym doświadczeniem.

Przedszkole, wspólnie z rodzicami, przygotowuje dzieci do życia, zachowuje atmosferę bezpieczeństwa, radości i szczęśliwego dzieciństwa. Wspólnie tworzy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie oraz wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi i zainteresowaniami.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI – ZADANIA DO WYKONANIA
Rozbudzanie u dzieci postaw członka rodziny przedszkolnej (dni otwarte – ułatwienie asymilacji, urodziny wychowanków, organizowanie uroczystości wewnątrzprzedszkolnych, budowanie rodzinnej, domowej atmosfery poprzez serdeczne i podmiotowe traktowanie wychowanków oraz wystrój i wyposażenie pomieszczeń przedszkola, organizowanie zajęć dodatkowych umożliwiających rozwój ).
Mobilizowanie możliwości i potencjału rodziny oraz wspieranie działań wychowawczych (partnerskie relacje z rodzicami, rozmowy, pomoc doradcza, organizacja spotkań ze specjalistami).
Wzmacnianie więzi społecznych w obrębie społeczności przedszkolnej i lokalnej (organizowanie zajęć adaptacyjnych, uroczystości pasowania na przedszkolaka, uroczystości z udziałem gości, organizacja imprez środowiskowych).
Podejmowanie działań gwarantujących osiąganie przez wychowanków umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego a tym samym właściwe przygotowanie ich do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
Pogłębianie znajomości treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Systematyczne dokonywanie analizy stopnia realizacji podstawy programowej na kolejnych etapach edukacji przedszkolnej.
Stosowanie w pracy z dziećmi metod i rozwiązań metodycznych pozwalających na efektywne kształtowanie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących zachowania bezpieczeństwa dzieci.
Śledzenie zmian w prawie oświatowym. Dokonywanie dostosowania wewnętrznego prawa przedszkola i dokumentacji do zmian zachodzących w przepisach prawa oświatowego.
Systematyczne dokonywanie aktualizacji statutu przedszkola i innych dokumentów stanowiących wewnętrzne prawo przedszkola w stosunku do zmieniającego się prawa oświatowego.
Przekazywanie informacji o zmianach prawa oświatowego radzie pedagogicznej. Systematyczna kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów przez nauczycieli.
Modyfikacja planowania i organizacji dnia przedszkolnego w celu dostosowania jej do zaleceń zawartych w podstawie programowe wychowania przedszkolnego.
Ustalenie zasad planowania i wykorzystania przez nauczycieli czasu pobytu dzieci na powietrzu. Wzbogacanie bazy sprzętu wykorzystywanego podczas pobytu dzieci na placu zabaw.
Doskonalenie przez nauczycieli umiejętności planowania zajęć dydaktycznych z zachowaniem zaleceń podstawy programowej. Dokonanie analizy osiągniętych rezultatów i wprowadzenie ewentualnych korekt w w/w zakresie.
Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i świadomym podejmowaniu decyzji o ich losach.
Zapoznanie rodziców z podejmowanymi krokami wychowawczymi w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola.
Umożliwienie kontaktu rodziców z psychologiem, pedagogiem, logopedą na terenie przedszkola. Pedagogizacja rodziców (warsztaty, spotkania dyskusyjne, kontakty indywidualne).
Udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych wg potrzeb nauczycieli zgodnie z kierunkami rozwoju przedszkola.
Podnoszenie jakości pracy przedszkola zgodnie z wyznaczonymi przez MEN standardami wymagań. Systematyczna analiza standardów wymagań w świetle osiągnięć przedszkola – dokonywanie korekt podejmowanych działań.
Prowadzenie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykorzystywanie uzyskanych w trakcie nadzoru pedagogicznego informacji do polepszania funkcjonowania i rozwoju przedszkola.

Zasoby:
Ludzkie: wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.
Materialne:

 • sale, w których przebywają i bawią się dzieci, wyposażone w różnorodne,
 • pomoce dydaktyczne, sprzęt muzyczny oraz zabawki umożliwiające ich wszechstronny rozwój,
 • biblioteczka przedszkolna wyposażona w bogaty księgozbiór i aktualne nowości wydawnicze oraz aktualne czasopisma pedagogiczne; nauczyciele mający bezpośredni dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego i Internetu,
  ogród przedszkolny wyposażony w urozmaicone i nowoczesne urządzenia, umożliwiające bezpieczny i twórczy pobyt na świeżym powietrzu,
  sala gimnastyczna – odpowiednio wyposażona w sprzęt do zajęć gimnastycznych (drabinki, sprzęt sportowy),
  multimedialna sala zabaw– wyposażona w „Magiczny dywan – podłogę interaktywną” do zabaw łączących multimedia z aktywnością ruchową,
  sala zajęć indywidualnych – wyposażona w pomoce i gry logopedyczne, komputer, tablicę multimedialną, pomoce dydaktyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • ponadto: pianino, instrumenty muzyczne, telewizory, dvd, sprzęt audio z nagłośnieniem, dostęp do internetu na terenie całego przedszkola.

Oferta edukacyjna:
systematyczne zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych, dostosowane do poziomu rozwoju, możliwości i zainteresowań dzieci z uwzględnieniem elementów nowoczesnych innowacji pedagogicznych:
edukacja matematyczna wg koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, pedagogika zabawy Klanza, nauka czytania metodą Domana, ruch rozwijający oraz zbliżający emocjonalnie dziecko i rodzica Weroniki Sherborne, zajęcia plastyczne wzbogacone techniką papieroplastyki (origami) terapia baśnią, rozszerzone działania ekologiczne,
coroczna realizacja programu zajęć adaptacyjnych pozwalających bezpiecznie zaistnieć maluchom oraz dzieciom nowo przyjmowanym w przedszkolnej społeczności,
praca indywidualna z dziećmi potrzebującymi pomocy dla wszechstronnego rozwoju oraz z dziećmi zdolnymi, zajęcia wspomagające: logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gimnastyka korekcyjna,
częste wyjścia do instytucji i zakładów lokalnych, muzeum i instytucji kulturalnych, teatrzyki prowadzone przez agencje teatralne zapraszane do przedszkola,

 • organizowanie uroczystości przedszkolnych (Dzień Przedszkolaka i Starszaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca/Festyn rodziny, Dzień Dziecka, Pożegnanie Starszaków i inne) oraz różnorodnych imprez przedszkolnych,
 • wycieczki bliższe i dalsze krajoznawcze w celach edukacyjno – poznawczych,
  korzystanie z ogrodu przedszkolnego wyposażonego w sprzęt,
  uczestnictwo dzieci w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach rozwijających – prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów (szachy dla starszaków, gimnastyka korekcyjna, logopedia, język angielski),
  stwarzanie warunków do pracy na sprzęcie elektronicznym (komputer, tablet, „Magiczny dywan”, tablica multimedialna), wspomagając zainteresowania dziecka, rozwijając sprawność umysłową, manualną i ruchową,
  rozwijanie ekspresji twórczej przez umożliwianie dzieciom radosnej i spontanicznej zabawy i stosowanie różnorodnych propozycji edukacyjnych, takich jak: drama, pantomima, zabawa w teatr, pedagogika zabawy, zajęcia muzyczne metodą Orffa i Labana, aktywne słuchanie muzyki i inne.
Skip to content