Klauzula informacyjna – Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa: Gminne Przedszkole nr 3 w Trzciance
Adres: Os. Słowackiego 24a, 64-980 Trzcianka
Kontakt: p3trzcianka@op.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. CEL PRZETWARZANIA
Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu i ochrona mienia

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. e
Podstawa prawna: art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

5. ODBIORCY DANYCH
Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

6. OKRES PRZECHOWYWANIA
Nagrania będą przechowywane nie dłużej niż 30 dni od daty ich powstania

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

• dostępu do danych

• do żądania sprostowania danych – w ograniczonym zakresie

• do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym

• do żądania ograniczenia przetwarzania

• do sprzeciwu wobec przetwarzania

• do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

9. INFORMACJA
Przebywanie na terenie objętym monitoringiem i przetwarzanie wizerunku jest równoznaczne z akceptacją zasad jego funkcjonowania.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Dane w postaci wizerunku nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Skip to content