Instrukcja finansowa i rachunkowa Rady Rodziców

INSTRUKCJA W  SPRAWIE  ZASAD PROWADZENIA  GOSPODARKI  FINANSOWEJ  I  RACHUNKOWOŚCI RADY  RODZICÓW

GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W TRZCIANCE

1.1. Rada Rodziców prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową według zasad określonych w niniejszej instrukcji.

   2. Fundusze rady powstają z zadeklarowanych na rzecz rady składek rodziców, darowizn instytucji i osób prywatnych oraz zakładów pracy, także kwot uzyskanych   zgodnie z założeniami określonego programu, w którym bierze udział przedszkole oraz finansów uzyskanych z loterii fantowych, sprzedaży wykonanych przez dzieci, rodziców i nauczycieli różnorodnych form twórczości oraz innych nie wymienionych, a zaistniałych w wyniku różnorodnej działalności przedszkola. 

   3. Rada Rodziców może organizować imprezy okolicznościowe, z których ewentualny dochód jest składnikiem funduszy RR.

2.1. Środki Rady Rodziców mogą być zużywane na:

   – dopłatę do wycieczek, wyjazdów, przedstawień teatralnych i filmów, koncertów muzycznych, imprez dla dzieci, paczek i upominków dla dzieci,

   – doskonalenie bazy i wyposażenia dydaktycznego i innego,

   – pomoc materialną dzieciom,

   – inne uzasadnione przez prezydium i zaakceptowane przez członków RR wydatki.

3.1. W działalności finansowo-gospodarczej RR obowiązują ogólne zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania środkami. Za zgodność gospodarki rady z przepisami niniejszej instrukcji odpowiada prezydium rady oraz dyrektor przedszkola, w zakresie uprawnień określonych Statutem Przedszkola i Regulaminu RR.

4.1. Wszelkie umowy o pracę, zamówienia i zalecenia na wykonanie określonych prac doraźnych, jak też inne dokumenty mające wpływ na stan przyszłych zobowiązań płatniczych rady, wymagają – poza podpisem przewodniczącego rady, także pisemnej akceptacji dyrektora przedszkola.

5.1. Odpowiedzialnym z ramienia rady za całokształt działalności finansowej i gospodarczej jest skarbnik.

6.1. Podstawą działalności rady jest Plan Pracy RR oraz Plan Finansowy RR na dany rok szkolny, który opracowuje się oddzielnie na każdy rok szkolny w formie przybliżonych dochodów w sumach brutto.

7.1. Rada gromadzi i przechowuje środki pieniężne na wybranym przez prezydium rady rachunku bankowym w banku.

8.1. Na bieżące wydatki rada dysponuje środkami pieniężnymi, w kwotach niezbędnych do opłacenia określonych wydarzeń.

9.1. Środki pieniężne powinny być przechowywane w kasie ogniotrwałej, która na zasadach depozytu przekazana jest do kasy przedszkola.

   2. Duplikat klucza od kasy przekazuje się dyrektorowi przedszkola.

10.1. Przyjmowane od rodziców składki zapisuje się w formie wpłaconej kwoty na liście na dany rok szkolny, zawierającej imiona i nazwiska dzieci z podziałem na grupy i przechowuje wraz z innymi dokumentami RR.

     2. Inne wpłaty wpisuje się do Preliminaża Dochodów i Wydatków RR na dany rok szkolny i przechowuje wraz z innymi dokumentami RR.

11.1. Imprezy i przedsięwzięcia, w których przewiduje się dochód określony w pkt. 1.1.2. niniejszej instrukcji wymagają rozliczenia na piśmie, które należy przechowywać.

12.1. Wszelkie wydatki ze środków RR powinny być udokumentowane oryginalnymi rachunkami.

     2. W razie niemożności otrzymania oryginalnych rachunków może być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia podpisanego przez osobę, która dokonała wydatku.

13.1. Wszelkie zlecenia RR na wykonanie określonych prac przez osoby fizyczne na rzecz przedszkola powinny być udokumentowane umową – zleceniem.

14.1. Przekazane przez RR przedmioty – zakupione z funduszy RR, powinny być zarejestrowane w odpowiednich księgach majątku przedszkolnego.

15.1. Ewidencję dochodów i wydatków prowadzi się w formie Preliminaża Dochodów i Wydatków RR na dany rok szkolny zawierającego tabelę: liczba porządkowa, data, symbol, numer dowodu, treść, dochody, wydatki, saldo końcowe.

     2. Księga Dochodów i Wydatków RR jest opieczętowana i zawiera Preliminaża Dochodów i Wydatków RR oraz rachunki i oświadczenia i  zakładana jest zawsze na nowy rok szkolny.

16.1. Działalność finansowa jest kontrolowana przez Komisję Rewizyjną RR, w skład której wchodzi przewodniczący i dwóch członków.

W sprawach nienormowanych niniejszą instrukcją obowiązują uchwały i decyzje podjęte na zebraniach RR lub uchwały podjęte na zabraniu ogólnym rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców:


NUMER  KONTA  RADY  RODZICÓW

 DECYZJA   RADY   RODZICÓW

GMINNEGO  PRZEDSZKOLA   NR  3  W  TRZCIANCE

W  SPRAWIE  USTALENIA  PŁATNOŚCI  NA  RZECZ  RADY  RODZICÓW:

1. Płatność na rzecz działalności Rady Rodziców wynosi: 50,00 zł na dziecko.

2. Jeżeli  do przedszkola uczęszcza rodzeństwo to płatność przedstawia się następująco:

– na pierwsze dziecko rodzic płaci całą ustaloną kwotę,

– na drugie dziecko rodzic płaci połowę ustalonej kwoty,

– na trzecie i następne dziecko rodzic zwolniony jest z płatności.

3. Płatność jest dobrowolna.

4. Wpłaty na RR przeznaczane są na: 

dyplomy i upominki na Pasowanie na Starszaka i Przedszkolaka, upominki na święta, dyplomy i książki na Pożegnanie Starszaków, książeczki adaptacyjne dla 3 latków, organizację Dnia Dziecka, pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci, teatrzyki i spotkania muzyczne.

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Wronki Oddział Trzcianka  

nr konta 73 89 611025 0020 0201 9129 0002

Skip to content