Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Gminnego Przedszkola  nr 3 w Trzciance

I. Postanowienia ogólne

 1. Reprezentacja rodziców dzieci Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance działa w oparciu o art. 83 i 84 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz w oparciu o Statut Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance.
 2. Ww. reprezentacja przyjmuje nazwę: 

Rada Rodziców Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance

II. Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Celem działania Rady Rodziców jest zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w przedszkolu.  
 2. Do zadań Rady Rodziców należy między innymi: 
  • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych  funduszy przeznaczonych na wspieranie działalności statutowej przedszkola; 
  • pomoc finansowa w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej i turystycznej dzieci oraz pomoc w dokonywaniu zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych w formie książek, płyt i kaset, zabawek, czasopism, paczek i upominków dla dzieci;
  • organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz przedszkola;
  • pomoc materialną dzieciom potrzebującym wsparcia;
  • inne uzasadnione i zaakceptowane działania. 

III. Skład i struktura Rady Rodziców.


Rady Grupowe (RG) 

 1. W skład rad grupowych wchodzi 3 rodziców, wybranych przez rodziców w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu grupowym rodziców dzieci uczęszczających do danego oddziału. 


Rada Rodziców (RR) 

 1. Podstawowym ogniwem Rady Rodziców są przedstawiciele rad grupowych ( po jednym przedstawicielu z każdej rady grupowej).


Prezydium Rady Rodziców (PRR) 

 1. Działalnością Rady Rodziców kieruje 4-osobowe prezydium składające się z: 
  • przewodniczącego 
  • zastępcy przewodniczącego 
  • sekretarza 
  • skarbnika

Komisja rewizyjna (KRRR) 

 1. Pracę prezydium Rady kontroluje 3-osobowa komisja rewizyjna złożona z: 
  • przewodniczącego 
  • 2 członków 

IV. Wybory do PRR i KRRR

 1. Wybory do PRR i KR odbywają się na plenarnym zebraniu RR w obecności, co najmniej połowy członków RR (połowy liczby rodziców reprezentujących poszczególne grupy w RR). 
 2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
 3. PRR i KRRR konstytuują się na swoim pierwszym posiedzeniu. 
 4. Organy Rady – PRR i KRRR – są wybierane na jedną kadencję . 
 5. Każdy członek RG, RR, PRR i KRRR może zostać odwołany ze swojej funkcji w czasie trwania kadencji, jeżeli gremia wybierające dany organ podejmą uchwałę o jego odwołaniu w trybie określonym w punkcie V Regulaminu. 
 6. Nieuzyskanie absolutorium przez PRR na zebraniu RR rozpoczynającym nowy rok szkolny jest równoznaczne z odwołaniem PRR. 
 7. Członkowie RG, PRR i KRRR, których dzieci przestały uczęszczać do przedszkola w czasie trwania kadencji, zostają zastąpieni przez rodziców, wybranych w wyborach uzupełniających. 
 8. Członkowie PRR i KR wybrani w wyborach uzupełniających pełnią swoje funkcje do czasu zakończenia kadencji PRR i KR. 

V. Tryb podejmowania uchwał przez RK, RR, PRR i KRRR

 1. Uchwały ww. organów podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu. 
 2. Uchwały RR, PRR i KRRR są protokołowane. 

VI. Kompetencje organów RR

 1. Rada Rodziców (RR): 

         uchwala regulamin działalności RR, 

 • wybiera PRR i KRRR, a także powołuje i odwołuje poszczególnych jej członków, 
 • na podstawie sprawozdania PRR i KRRR udziela absolutorium PRR, 
 • zatwierdza plan dochodów i wydatków RR na dany rok szkolny, 
 • ustala wysokość proponowanej darowizny – „składki” – na fundusz RR, 
 • wybiera przedstawicieli RR do zespołów i komisji powoływanych przez dyrektora przedszkola, 
 • występuje do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola,
 • opiniuje zajęcia dodatkowe na dany rok szkolny.
 1. Prezydium Rady Rodziców (PRR): 
  • reprezentuje RR przed dyrektorem przedszkola i innymi organami przedszkola, a także przed organem nadzorującym; 
  • opracowuje projekt planu dochodów i wydatków RR na dany rok szkolny oraz inne projekty uchwał dla RR;
  • sporządza sprawozdanie z działalności PRR, w tym informację o wykonaniu planu dochodów i wydatków, w danym roku szkolnym i przedstawia je na zebraniu RR kończącym lub otwierającym  rok szkolny; 
  • zarządza funduszami RR, w oparciu o zatwierdzony przez RR plan dochodów i wydatków.
 2. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców (KRRR): 
  • kontroluje działalność PRR, w tym zasadność wydatkowania środków z funduszy RR i jej zgodność z zatwierdzonym planem wydatków, 
  • w razie potrzeby przeprowadza kontrolę działalności PRR i sporządza protokół z tej kontroli, który przedstawia na zebraniu RR , 
  • w oparciu o wyniki kontroli jw. przedkłada RR projekt uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium PRR. 

VII. Sposób pracy RR, PRR i KRRR

 1. RR zbiera się, co najmniej raz w roku na początku nowego roku szkolnego. Zebrania zwołują  przewodniczący RR lub dyrektor przedszkola. Informację o planowanych zebraniach RR przekazuje się zainteresowanym, co najmniej 7 dni przed datą planowanego zebrania. 
 2. Ramowy porządek zebrania plenarnego RR obejmuje: 
  • wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania (na zebraniu wyborczym, po zakończeniu kadencji PRR i KRRR), 
  • sprawozdanie PRR i KRRR, 
  • informację dyrektora przedszkola, 
  • dyskusję, 
  • uchwalenie planu dochodów i wydatków,
  • wybór nowych władz RR, 
  • składanie wniosków, 
  • podejmowanie uchwał 

VIII. Fundusze Rady Rodziców

 1. RR gromadzi fundusze w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, zgodnie z zadaniami określonymi w punkcie II. 2 niniejszego Regulaminu. 
 2. Fundusze RR pochodzą z darowizn rodziców wychowanków – „składek rodziców” – oraz innych: darowizn, spadków, zasądzonych nawiązek itp. 
 3. Środki finansowe RR przechowywane są na rachunku bankowym. 
 4. Decyzje o wydatkowaniu środków RR podejmuje PRR w oparciu o zatwierdzony plan dochodów i wydatków na dany rok szkolny.
 5. Osobami uprawnionymi do dysponowania rachunkiem RR są przewodniczący, zastępca przewodniczącego i skarbnik RR. 
 6. PRR określa cele, na które mogą zostać przeznaczone środki.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Członkowie wszystkich organów RR pełnią swoje funkcje społecznie. 
 2. Terminy zebrań RR i PRR i KRRR ogłasza się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu lub informuje pisemnie wszystkich członków.
 3. Na końcu danego lub początku nowego roku szkolnego, ogłaszane jest sprawozdanie z działalności RR przygotowane przez PRR. 

Przewodniczący Rady Rodziców:

INSTRUKCJA

W  SPRAWIE  ZASAD

PROWADZENIA  GOSPODARKI  FINANSOWEJ  I  RACHUNKOWOŚCI

RADY  RODZICÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W TRZCIANCE

1.1. Rada Rodziców prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową według zasad określonych w niniejszej instrukcji.

   2. Fundusze rady powstają z zadeklarowanych na rzecz rady składek rodziców, darowizn instytucji i osób prywatnych oraz zakładów pracy, także kwot uzyskanych   zgodnie z założeniami określonego programu, w którym bierze udział przedszkole oraz finansów uzyskanych z loterii fantowych, sprzedaży wykonanych przez dzieci, rodziców i nauczycieli różnorodnych form twórczości oraz innych nie wymienionych, a zaistniałych w wyniku różnorodnej działalności przedszkola. 

   3. Rada Rodziców może organizować imprezy okolicznościowe, z których ewentualny dochód jest składnikiem funduszy RR.

2.1. Środki Rady Rodziców mogą być zużywane na:

   – dopłatę do wycieczek, wyjazdów, przedstawień teatralnych i filmów, koncertów muzycznych, imprez dla dzieci, paczek i upominków dla dzieci,

   – doskonalenie bazy i wyposażenia dydaktycznego i innego,

   – pomoc materialną dzieciom,

   – inne uzasadnione przez prezydium i zaakceptowane przez członków RR wydatki.

3.1. W działalności finansowo-gospodarczej RR obowiązują ogólne zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania środkami. Za zgodność gospodarki rady z przepisami niniejszej instrukcji odpowiada prezydium rady oraz dyrektor przedszkola, w zakresie uprawnień określonych Statutem Przedszkola i Regulaminu RR.

4.1. Wszelkie umowy o pracę, zamówienia i zalecenia na wykonanie określonych prac doraźnych, jak też inne dokumenty mające wpływ na stan przyszłych zobowiązań płatniczych rady, wymagają – poza podpisem przewodniczącego rady, także pisemnej akceptacji dyrektora przedszkola.

5.1. Odpowiedzialnym z ramienia rady za całokształt działalności finansowej i gospodarczej jest skarbnik.

6.1. Podstawą działalności rady jest Plan Pracy RR oraz Plan Finansowy RR na dany rok szkolny, który opracowuje się oddzielnie na każdy rok szkolny w formie przybliżonych dochodów w sumach brutto.

7.1. Rada gromadzi i przechowuje środki pieniężne na wybranym przez prezydium rady rachunku bankowym w banku.

8.1. Na bieżące wydatki rada dysponuje środkami pieniężnymi, w kwotach niezbędnych do opłacenia określonych wydarzeń.

9.1. Środki pieniężne powinny być przechowywane w kasie ogniotrwałej, która na zasadach depozytu przekazana jest do kasy przedszkola.

   2. Duplikat klucza od kasy przekazuje się dyrektorowi przedszkola.

10.1. Przyjmowane od rodziców składki zapisuje się w formie wpłaconej kwoty na liście na dany rok szkolny, zawierającej imiona i nazwiska dzieci z podziałem na grupy i przechowuje wraz z innymi dokumentami RR.

     2. Inne wpłaty wpisuje się do Preliminaża Dochodów i Wydatków RR na dany rok szkolny i przechowuje wraz z innymi dokumentami RR.

11.1. Imprezy i przedsięwzięcia, w których przewiduje się dochód określony w pkt. 1.1.2. niniejszej instrukcji wymagają rozliczenia na piśmie, które należy przechowywać.

12.1. Wszelkie wydatki ze środków RR powinny być udokumentowane oryginalnymi rachunkami.

     2. W razie niemożności otrzymania oryginalnych rachunków może być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia podpisanego przez osobę, która dokonała wydatku.

13.1. Wszelkie zlecenia RR na wykonanie określonych prac przez osoby fizyczne na rzecz przedszkola powinny być udokumentowane umową – zleceniem.

14.1. Przekazane przez RR przedmioty – zakupione z funduszy RR, powinny być zarejestrowane w odpowiednich księgach majątku przedszkolnego.

15.1. Ewidencję dochodów i wydatków prowadzi się w formie Preliminaża Dochodów i Wydatków RR na dany rok szkolny zawierającego tabelę: liczba porządkowa, data, symbol, numer dowodu, treść, dochody, wydatki, saldo końcowe.

     2. Księga Dochodów i Wydatków RR jest opieczętowana i zawiera Preliminaża Dochodów i Wydatków RR oraz rachunki i oświadczenia i  zakładana jest zawsze na nowy rok szkolny.

16.1. Działalność finansowa jest kontrolowana przez Komisję Rewizyjną RR, w skład której wchodzi przewodniczący i dwóch członków.

W sprawach nienormowanych niniejszą instrukcją obowiązują uchwały i decyzje podjęte na zebraniach RR lub uchwały podjęte na zabraniu ogólnym rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców:

NUMER  KONTA  RADY  RODZICÓW DECYZJA   RADY   RODZICÓW

GMINNEGO  PRZEDSZKOLA   NR  3  W  TRZCIANCE

W  SPRAWIE  USTALENIA  PŁATNOŚCI  NA  RZECZ  RADY  RODZICÓW:

1. Płatność na rzecz działalności Rady Rodziców wynosi: 50,00 zł na dziecko.

2. Jeżeli  do przedszkola uczęszcza rodzeństwo to płatność przedstawia się następująco:

– na pierwsze dziecko rodzic płaci całą ustaloną kwotę,

– na drugie dziecko rodzic płaci połowę ustalonej kwoty,

– na trzecie i następne dziecko rodzic zwolniony jest z płatności.

3. Płatność jest dobrowolna.

4. Wpłaty na RR przeznaczane są na: 

dyplomy i upominki na Pasowanie na Starszaka i Przedszkolaka, upominki na święta, dyplomy i książki na Pożegnanie Starszaków, książeczki adaptacyjne dla 3 latków, organizację Dnia Dziecka, pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci, teatrzyki i spotkania muzyczne.

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Wronki Oddział Trzcianka  

nr konta 73 89 611025 0020 0201 9129 0002

Skip to content