Regulamin stołówki

Zarządzenie Nr 56/2023

Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance
z dnia 31 października 2023 roku.

Na podstawie:
art. 106 i art. 108 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe
( Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ),
w porozumieniu z Burmistrzem Trzcianki z dn. 02.11.2023r. Nr RO.3021.18.2023, ustalam:

Regulamin korzystania ze stołówki przedszkolnej.

§ 1. Regulamin określa:
1) krąg osób uprawnionych do korzystania ze stołówki w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w
Trzciance, zwanym dalej Przedszkolem;
2) zasady korzystania ze stołówki;
3) wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce.
§ 2. Ze stołówki mogą korzystać wychowankowie uczęszczający do Gminnego Przedszkola
Nr 3 w Trzciance w formie posiłków spożywanych na miejscu.
§ 3. 1. Stołówka w zależności od potrzeb osób korzystających z posiłków i możliwości
organizacyjnych, przygotowuje: śniadanie, obiad, podwieczorek oraz zakupuje produkty jako
dodatki.
2. Z posiłków korzysta Gminne Przedszkole Nr 3 w Trzciance: śniadanie, obiad – dwa dania,
podwieczorek,
3. Posiłki przygotowywane są w kuchni Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance.
§ 4. 1. Korzystanie ze stołówki przedszkolnej jest odpłatne.
2. Rodzice wychowanków Przedszkola za posiłki spożywane w stołówce przez
wychowanków ponoszą opłatę równą kosztowi surowca przeznaczonego do przygotowania
posiłku ( wsad do kotła ).
3. Rodzice wychowanków i uczniów z formy cateringowej za posiłki przygotowywane w
kuchni Przedszkola ponoszą opłatę równą kosztowi surowca przeznaczonego do
przygotowania posiłku ( wsad do kotła ).
4. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków Przedszkola za korzystanie z
poszczególnych posiłków w stołówce przedszkolnej określa załącznik do zarządzenia.
5. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków za korzystanie z
poszczególnych posiłków przygotowywanych przez kuchnię Przedszkola określa załącznik do
zarządzenia.
§ 5. 1. Z opłat za posiłki zwolnieni są wychowankowie za których dzienną stawkę
żywieniową pokrywa Centrum Usług Społecznych w Trzciance.
2. Centrum Usług Społecznych przekazuje opłatę na rachunek bankowy przedszkola w
terminie do 20-tego każdego miesiąca.
3. Przekazanie opłaty następuje na podstawie informacji otrzymanej od dyrektora
przedszkola o wysokości należnej kwoty.
4. Wysokość opłaty koryguje się w kolejnym miesiącu na podstawie listy wychowanków
oraz uczniów, którzy korzystali z posiłków.

§ 6. 1. Opłata, o której mowa w § 4 ust. 4 uiszczana jest miesięcznie z góry do 20-tego dnia
miesiąca u intendentki Przedszkola.
2. Intendentka Przedszkola wystawia rodzicom wychowanków dowód wpłaty w postaci
odcinka kwitariusza, który stanowi druk ścisłego zarachowania.
3. Wpłaty dokonywane w Przedszkolu przekazywane są na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego Trzcianki do dnia 25-tego każdego miesiąca.
4. Gmina przekazuje zaliczkowo na początku miesiąca środki na zakup surowca
przeznaczonego do przygotowania posiłków, na podstawie informacji przedłożonej przez
dyrektora przedszkola.
5. Wysokość opłaty koryguje się z końcem miesiąca proporcjonalnie do ilości spożytych
posiłków, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia osobie, o której mowa w ust. 1.
6. Zwrot następuje w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu. W
przypadku nie korzystania z posiłków w następnym miesiącu zwrot opłaty następuje w
gotówce.
§ 7. Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia przedszkolne.
§ 8. Zasady obowiązujące na stołówce:
1. Stołówka w odniesieniu do przedszkola dotyczy sal, w których przebywają na co dzień
dzieci i jest to również miejsce spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię
przedszkolną dla wychowanków.
2. W stołówce, czy też w kuchni nie wydaje się posiłków na wynos, poza cateringiem.
3. Godziny wydawania posiłków na miejscu: śniadanie: 8.15., obiad: 11.30., podwieczorek: 13.30.

4. W miejscu wyznaczonym przez dyrektora wywieszany jest jadłospis dla Przedszkola na
kolejnych 10 dni.
5. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w Przedszkolu należy zgłosić ten fakt
przynajmniej 1 dzień wcześniej (osobiście lub telefonicznie) u intendentki lub u nauczycielki
w grupie.
6. W przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka w Przedszkolu ( choroba, zdarzenie
losowe itp.) fakt ten należy zgłosić osobiście bądź telefonicznie u intendentki lub u
nauczycielki w grupie nie później niż do godz. 8.00.
7. Nieobecności dzieci z Przedszkola nie zgłoszone nie będą odliczane.
8. Wielkość porcji oraz kaloryczność dań określają ogólnie obowiązujące przepisy regulujące
funkcjonowanie stołówek.
9. Korzystający ze stołówki mają prawo do higienicznego spożywania posiłków.
10. Wychowankowie korzystający ze stołówki Przedszkola powinni dbać o ład i porządek.
11. Wychowankowie korzystający ze stołówki Przedszkola powinni zachowywać się
kulturalnie.
12. Dzieci 5 letnie i dzieci 6 letnie z Przedszkola, wyznaczone przez nauczyciela, mogą pełnić
dyżur przed i po posiłkach polegający na rozkładaniu i składaniu talerzy i sztućców,
układaniu i odnoszeniu kubków.
13. Korzystający ze stołówki Przedszkola powinni wykonywać polecenia wydawane przez
osobę podającą posiłki.
§ 9. Regulamin wchodzi w życie od dnia podania do wiadomości rodzicom wychowanków
poprzez wywieszenie tekstu regulaminu na przedszkolnej tablicy ogłoszeń, z mocą od dnia 1
listopada 2023 roku.
§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 9/2022 Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance
z dnia 14.03.2022r. w sprawie ustalenia stawki żywieniowej dla dzieci.

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 56/2023
Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3
z dnia 31.10.2023r.

Wysokość opłat wnoszonych przez wychowanków przedszkola za korzystanie z posiłków

w stołówce przedszkolnej.

Wysokość opłaty za dzienne wyżywienie wynosi: 10,00 zł od dziecka.

Opłata za posiłek (zł)       Opłata za posiłek (zł)                 Opłata za posiłek (zł)
śniadanie                            obiad                                             podwieczorek

3,00 zł                                  5,00 zł                                           2,00 zł

Skip to content