Regulamin stołówki

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr  9/2022

Dyrektora

Gminnego Przedszkola nr 3

w Trzciance

z dnia  14.03. 2022r.

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA  ZE  STOŁÓWKI  PRZEDSZKOLNEJ
w  GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 3 w TRZCIANCE

 

 • 1. Ze stołówki mogą korzystać wychowankowie uczęszczający do Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance.

           

 • 2.1.    Stołówka, w zależności od potrzeb wychowanków korzystających z posiłków, przygotowuje: śniadanie, obiad i podwieczorek.
 1. Posiłki przygotowywane są w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Trzciance.
 2. Posiłki wydawane są w godzinach:
 3. śniadanie –   815     –   845
 4. obiad             – 1130   – 1200
 5. podwieczorek – 1330   – 1400

 

 1. W placówce, w miejscu zwyczajowo przyjętym, wywieszany jest tygodniowy jadłospis, ustalany przez intendenta w porozumieniu
  z dyrektorem przedszkola.
 2. Opiekę nad dziećmi spożywającymi posiłki sprawuje nauczyciel.
 • 3.1.    Korzystanie ze stołówki przedszkolnej jest odpłatne.
 1. Rodzice wychowanków (prawni opiekunowie) za posiłki spożywane
  w stołówce przez dzieci ponoszą opłatę równą kosztowi surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku (wsad do kotła).
 2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków (prawnych opiekunów) za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
 • 4. Opłatę za posiłki wychowanków, których rodzice (opiekunowie prawni) otrzymali decyzję o otrzymaniu pomocy społecznej w postaci posiłków dla dziecka przebywającego w przedszkolu, wnoszone są przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance.
 • 5.1. Opłata, o której mowa w § 3 uiszczana jest miesięcznie z góry, do 20 dnia każdego miesiąca u intendentki w Przedszkolu
  i potwierdzana jest dowodem wpłaty.
 1. Zwrot nadpłaconej kwoty następuje w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu.
 • 6. Posiłki wydawane są w dniach świadczenia usług przez przedszkole.
 • 7.       Zasady obowiązujące w stołówce.

1/     sala, w której przebywają na co dzień dzieci jest również miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię przedszkolną dla wychowanków, zwanej dalej stołówką;

2/     w stołówce nie wydaje się posiłków na wynos;

3/     w przypadku planowanej nieobecności dziecka w przedszkolu, należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej (osobiście lub telefonicznie) u intendentki lub nauczycielki w grupie;

4/     w przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka (np. choroba, zdarzenie losowe) fakt ten należy zgłosić osobiście lub telefonicznie, nie później jednak niż do godz. 8oo;  nieobecności nie zgłoszone nie będą odliczane;

5/     wielkość porcji oraz kaloryczność dań określają ogólnie obowiązujące przepisy;

6/     korzystający ze stołówki mają prawo do higienicznego spożywania posiłków.

 • 8.      W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki
  a nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
 • 9.      Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2022 r.

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr  9/2022

Dyrektora

Gminnego Przedszkola nr 3

w Trzciance

z dnia 14.03.2022r.

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ RODZICÓW WYCHOWANKÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) ZA KORZYSTANIE
Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE PRZEDSZKOLNEJ

od 01.04.2022r.

 

posiłek śniadanie obiad podwieczorek
koszt 2,00 zł 5,00 zł 1,00 zł

 

Skip to content