Deklaracja Dostępności

Wstęp

Gminne Przedszkole nr 3 w Trzciance zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-17.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona zawiera mapę dojazdu – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa – Anna Święs,
  • adres e-mail – p3trzcianka@op.pl,
  • numer telefon – 67 216 42 70.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola posiada 2 kondygnacje.
Kierując się do wejścia głównego do przedszkola należy pokonać, za barierkami, 1 podest
oraz schody w ilości 5 sztuk, następnie przejść po polbruku 10,5 metra do schodów głównych.
Do drzwi głównych prowadzą 4 schodki, a za nimi jest podest.
Z bocznej strony budynku, od strony Straży Pożarnej i wejścia bocznego do przedszkola – 8
schodków, dostępna jest winda dla osób z niepełnosprawnościami.
Oznajmienie chęci skorzystania z windy dokonuje się poprzez włączenie dzwonka, który
wywołuje pracownika uruchamiającego windę.
Winda z poziomu parkingu dojeżdża do parteru, następnie należy kierować się do wejścia
głównego prosto podjazdem, a potem w lewo do drzwi.
Na parterze nie ma progów przy wejściach do wszystkich pomieszczeń.
Na parterze znajduje się łazienka dla osób z niepełnosprawnościami.
Na parterze znajdują się 3 sale dla dzieci, w dwóch przebywają dzieci młodsze, w jednej
starsze – w salach mogą przebywać dzieci z niepełnosprawnościami.
Dla interesantów na parterze znajduje się gabinet intendentki.
Na piętrze znajduje się gabinet dyrektora, sale dzieci i inne pomieszczenia.
Istnieje możliwość zejścia dyrektora w celu kontaktu z osobą zainteresowaną.
Przy budynku, od strony Straży Pożarnej, tuż przy windzie jest miejsca parkingowe z
oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym.
W przypadku chęci skorzystania z tłumacza języka migowego, stosownie do ustawy o języku
migowym, należy wystąpić z wnioskiem 1 dzień przed zaistniałą potrzebą.
Osoby niesłyszące mogą poprosić o pomoc 1 pracownika przedszkola – nauczyciela ( jeśli jest
w danym czasie w pracy ), posługującego się w stopniu podstawowym językiem migowym.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Skip to content