Wniosek do przedszkola

Wypełnia jednostka:
Data złożenia:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO OD 1 WRZEŚNIA 2023 r.

(dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do przedszkola)

(Wniosek proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami. Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni)

Wniosek można złożyć maksymalnie w trzech placówkach, z tym że kolejność preferencji winna być taka sama na wszystkich wnioskach.

*Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia we wniosku.

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA

Imiona:* Nazwisko:*
PESEL*
Data urodzenia* dzień miesiąc rok
W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:

DANE ADRESOWE KANDYDATA

Adres zamieszkania
Województwo* Ulica*
Powiat* Nr budynku* Nr lokalu*
Gmina* Kod pocztowy*
Miejscowość* Poczta*

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE:

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, które jako Rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane za istotne, dane: o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym:

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu* od godz. ………….. do godz. …………..

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

(W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych)

Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny
Stopień pokrewieństwa*
Imię i nazwisko*
PESEL
Miejsce pracy
Telefon*
Adres e-mail*
Miejsce pracy
Samotny rodzic
Adres zamieszkania
Kraj*
Województwo*
Powiat*
Gmina*
Miejscowość*
Ulica
Nr budynku*
Nr lokalu
Kod pocztowy*
Poczta*

LISTA WYBRANYCH PRZEDSZKOLI I GRUP WEDŁUG KOLEJNOŚCI PREFERENCJI*

Lp. Nazwa jednostki Grupa
1
2
3

KRYTERIA PRZYJĘCIA

Należy podkreślić właściwą odpowiedź. W przypadku zaznaczenia ODMAWIAM ODPOWIEDZI, kryterium, którego ta odpowiedź dotyczy, nie będzie brane pod uwagę przy kwalifikowaniu kandydata do przedszkola. Niektóre kryteria wymagają udokumentowania – w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK dla takiego kryterium, należy razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty.

Kryteria podstawowe
Niepełnosprawność kandydata Tak / Nie / Odmawiam odpowiedzi
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Tak / Nie / Odmawiam odpowiedzi
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Tak / Nie / Odmawiam odpowiedzi
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Tak / Nie / Odmawiam odpowiedzi
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Tak / Nie / Odmawiam odpowiedzi
Objęcie kandydata pieczą zastępczą Tak / Nie / Odmawiam odpowiedzi
Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) Tak / Nie / Odmawiam odpowiedzi
Kryteria dodatkowe (określone w uchwale)
obydwoje rodzice dziecka pracują, wykonują prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą Tak / Nie / Odmawiam odpowiedzi
rodzeństwo dziecka kontynuuje w nowym roku szkolnym edukację w przedszkolu pierwszego wyboru Tak / Nie / Odmawiam odpowiedzi
rodzice zadeklarują pobyt w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie Tak / Nie / Odmawiam odpowiedzi
rodzice rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie, w związku z miejscem zamieszkiwania w gminie Trzcianka Tak / Nie / Odmawiam odpowiedzi
zamieszkuje na pobyt stały na terenie gminy Trzcianka Tak / Nie / Odmawiam odpowiedzi
dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego. Tak / Nie / Odmawiam odpowiedzi

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania z usług tego przedszkola w terminie od 22.03.2023r. do 29.03.2023r.

Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych.

…………………………………………….. …………. …………………………..…………………………..

data i podpis matki/opiekunki prawnej data i podpis ojca/opiekuna prawnego

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa: Gminne Przedszkole nr 3 w Trzciance | Adres: Os. Słowackiego 24a, 64-980 Trzcianka
Kontakt: p3trzcianka@op.pl
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Imię i nazwisko: Dawid Nogaj | Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. CEL PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a w sytuacji przyjęcia do jednostki w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. C | Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych
5. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone przez Administratora do zrealizowania celów przetwarzania.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż rok od momentu ukończenia a następnie przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku.
Dane osobowe osób przyjętych do szkoły oraz ich opiekunów prawnych/rodziców przetwarzane będą do czasu zakończenia przez dziecko edukacji a następnie przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
• dostępu do danych | • do żądania sprostowania danych
• do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym, | • do żądania ograniczenia przetwarzania | • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej
9. INFORMACJA
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania o przyjęcie do przedszkola podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza.
10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie przedszkola, statusie wniosku, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

Wskazane powyżej uprawnienia wynikające z przepisów RODO przysługują począwszy od 25 maja 2018 r.

……………………………………… …………………………..…………..

podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego

Trzcianka , dnia ………………………………………….

 

Skip to content